I. AZ INFORMÁCIÓS HONLAPON LÉVŐ TERMÉKEKRE  LEADOTT RENDELÉSEK KISZOLGÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI.


A jelen Általános Szerződési Feltételek (más néven: ÁSZF) a VIDEO-PHONE KFT. (azaz a Szolgáltató) és az smart54.hu

honlapján szereplő üzleteknek személyesen telefonon vagy e-mailben leadott  rendeléseinek  vásárlók jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1.)    Magunkról

A www.smart54.hu információs weboldal lehetőség nyílik szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választékából kényelmesen és kedvező áron válogatni . A termékeket személyesen telefonon vagy e-mailben leadott megrendelés útján szolgáljuk ki.

Az információs honlapot olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel építettük fel, melyek segítségével az érdeklődők minél egyszerűbben megtalálhatják, kiválaszthatják és megvásárolhatják a keresett terméket.  

Szolgáltató:

A Video-Phone  Kft., mint Szolgáltató adatai:

Cégnév: VIDEO-PHONE KFT
Székhely:   6100 Kisunfélegyháza, Szegedi út 48.
Ügyvezetők:

Kocsis Imre  önállóan,

Cégjegyzék szám:          03-09 101555                  bejegyezte a Bács-Kiskun Megyei Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11022231-2-03
Kamarai regisztráció: Bács-Kiskun  Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Tárhelyszolgáltató adatai: PERX PLUS KFT 6722 Szeged, Árvíz u. 22.

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 48.
Telefon: +36 76 459 275
E-mail:  info@smart54.hu

Személyes ügyintézés helye: az üzleteikben, melyek elérhetőségeit az üzletek címszó alatt találják

Vásárló:

Szolgáltatásunkat minden cselekvőképes természetes személy (fogyasztó) és jogi személy jogosult igénybe venni, amennyiben elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-et, illetve a jelen weboldalon közzétett tudnivalókat, vásárlási feltételeket.

2.)    A Felek közötti szerződés létrejötte, készletadatok

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a munkatársunk által közölt árak és a készletre vonatkozó információk csupán tájékoztató jellegűek, ugyanis termékkínálatunk és raktárkészletünk - beszállítóink készletváltozása és az értékesítés folyamatossága miatt - folyamatosan változik.

Az érdeklődő a rendelését az üzletek címszó alatt lévő üzleteknél adhatja le.

A kiválasztott üzlet  rögzíti a megrendelni kívánt terméket, valamint a Vásárló által megadott adatokat: titulus, vezeték- és keresztnév, szállítási mód, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési mód.

A telefonon leadott megrendelés alapján létrejött szerződés távollévők között kötött szerződésnek minősül, amely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató nem iktatja azt, és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Mind az igénybejelentés, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Abban az esetben amennyiben a termék nincs raktárkészleten és beszállító általi megrendelése szükséges, úgy a beszállítás várható időpontjáról értesítjük a Vásárlót. 

A szerződés létrejöttét követően, ha a rendelését boltunkban veszi át, a szerződésben meghatározott vételárhoz képest további, vételárat csökkentő kedvezmény (kedvezményes részletfizetési konstrukció, egyedi bolti akciók, kupon kedvezmények stb) nem vehető igénybe.

3.)    Szállítási és fizetési feltételek

3.1. Termékszállítás üzletenként változó.

A megrendelt termékek kiszállítása kétféle módon történhet: házhozszállítással vagy megrendelő általi elvitellel.

A Vásárló által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből vagy hibás/ késedelmes kiszállításból eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A pontos szállítási díjakról információt nyújtunk a megrendelése leadásakor. A házhozszállítási díja magába foglalja a megrendelt termék raktártól a rendeltetési cím földszinti  bejáratáig történő szállítást .

Ha a Vásárló új elektromos, elektronikus berendezést vásárol, és azt házhoz szállítjuk részére, a Vásárlónak lehetősége van a vásárolt berendezéssel azonos mennyiségű és azonos használati célú elektromos, elektronikus berendezés háztartásban képződő hulladékát a futárnak átadni és elszállíttatni. A Vásárló a hulladék átadásának igényét legkésőbb a rendelése leadásakor jelezheti.

3.2.Személyes átvétel

A Vásárlónak lehetősége van a terméket a megrendelése során általa megjelölt műszaki áruházban személyesen átvenni.

3.3. Csomagolás

Áraink tartalmazzák a csomagolás költségét.

3.4. Vételár megfizetése

Ön az alábbi fizetési formák közül választhat:

 • Házhozszállítás esetén
  • átvételkor készpénzzel
 • Személyes átvételkor üzletünkben:
  • készpénzben,
  • bankkártyával,
  • üzletenként változó   vásárlási utalvánnyal
  • Hitelre (melynek feltételeiről az áruházakban elhelyezett tájékoztatókból vagy személyesen értékesítő kollégáinktól kaphat részletes felvilágosítást)”
  • Áruházunkban történő személyes átvételkor lehetőség van a fenti fizetési módokkal/eszközökkel történő kombinált fizetésre is.

4.) Vásárlói tájékoztatás a termékek cseréjéről,kártalanításáról.

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL!

Nem illeti meg a Vásárlót a kártalanítás :

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében foglalt esetekben, így például:

 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (így például: elektromos fogkefe, haj-és szakállvágó, epilátor, tartós szőrtelenítő készülék stb.);

  Nem várható el az ilyen termékek visszavétele a kereskedőtől, ha a fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

  Amennyiben a fogyasztó még nem kezdte meg ezen, a kivételszabály alá tartozó termékek használatát, tehát a terméket közvetlenül védő csomagolást még nem bontotta fel, elállási jogát az általános szabályok szerint gyakorolhatja.
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vásárló a csomagolást felbontotta.
5.) Jótállás, szavatosság

a) A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Üzleteink egyike nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Vásárló bemutatja.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

A Szolgáltató értékesít olyan termékeket, melyek esetében az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles. A jogszabály a jelen ÁSZF 2. mellékletében szereplő termékeket jelöli meg olyan új, tartós fogyasztási cikk-ként, melyekre 1 év jótállási idő vonatkozik.

A jogszabályon alapuló jótállás mellett a termék gyártója további jótállási kötelezettséget vállalhat, melyek a jogszabályon alapuló jótállástól eltérő feltételeket is tartalmaznak. Ezért a vásárlást, valamint a nem jogszabályon alapuló jótállási igénye érvényesítését megelőzően a jótállási jegyen szereplő feltételeket alaposan szíveskedjen áttanulmányozni.

Az alábbiakban a jogszabályi előíráson alapuló jótállásból fakadó jogait foglaltuk össze:

A jogszabályon alapuló jótállás keretében milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendelet alapján köteles jótállásra.

Jótállási igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Vásárlónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot a Vásárló bemutatja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ön a jótállás alapján kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A jótállás alapján az igényeit a szerződés teljesítésétől számított egy éves jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

4. A honlapon új termékeket értékesítünk. 

4.3.)  Kifogások rendezésének módja

A termékkel kapcsolatos minőségi reklamációval kérjük, forduljon ahhoz az üzlethez ahol a terméket vásárolta.

 • A vásárlással kapcsolatban reklamációjával  forduljon ahhoz az üzlethez ahol a terméket vásárolta. 

  Telefon: Üzletek címszó alatt
  E-mail: a honlappal kapcsolatban lévő kérdésekkel info@smart54.hu
  Személyesen: Az üzletek címszó alatti elérhetőségeken.
  Nyitva tartás: Üzletenként változó,A pontos nyitvatartásokat a weboldalon megtalálják.

 • Amennyiben az esetleges fennálló jogvita, panasz nem vagy nem a Vásárló igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával a Vásárló fordulhat:

  Annak a városnak a Jegyzőjéhez ahol a terméket vásárolta 
  VIDEO-PHONE KFT esetében 6100 Kiskunfélegyháza Város Jegyzőjéhez 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 1.

  A lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi hatóságához. 

  A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

 • Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez. A honlapon szereplő üzleteket  békéltető testületi eljárásban a jogszabály alapján együttműködési kötelezettség terheli. A felsorolásban lévő üzletek. az eljárás megindulása esetén igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.

6.)  Jogi Nyilatkozat

A Szolgáltató kizárólag a megrendelést visszaigazoló e-mailben visszaigazolt árért és árumennyiségért vállal felelősséget. A telefonon történő rendelés során közölt esetleges hibás információkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, és nem köteles a hibás tájékoztatásnak megfelelően teljesíteni a megrendelést.

Az ÁSZF megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a megváltoztatott ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.